Privacyverklaring

Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Igía handelt conform deze wet.

Diëtistenpraktijk Igía gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van diëtistenpraktijk Igía dan zijn er gegevens van u nodig. Deze verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

– Naam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– BSN

– Telefoonnummer / mobiel nummer

– Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

– E-mailadres

– Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Igía heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, een persoonlijk dieetadvies te kunnen opstellen en om deze vervolgens aan u te verstrekken. Deze persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor diëtistische doeleinden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Diëtistenpraktijk Igía bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Igía zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar een andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Igía heeft met andere zorgverleners veilige middelen voor gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Igía zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft diëtistenpraktijk Igía een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Igía blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijk-igia.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt (omdat legitimatie altijd noodzakelijk is) om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Igía neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via telefoon: 0640193169 of via mail: info@dietistenpraktijk-igia.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Igía, dan kunt u contact opnemen via eerder genoemde gegevens.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.