Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Diëtist: Professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.

Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijk vertegenwoordigers.

Arts: De huisarts, specialist of tandarts door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.

Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de diëtist gewoonlijk wordt uitgevoerd.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van diëtistenpraktijk Igia en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van goederen/diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Verhindering

Afspraken worden in rekening gebracht. Afzegging dient minstens 24 uur voor de geplande afspraak via de telefoon of mail te worden gedaan.

Tarieven

Diëtistenpraktijk Igía hanteert de tarieven voor gecontracteerde dieetadvisering zoals die door zorgverzekeraars zijn vastgesteld. Voor niet gecontracteerde dieetadvisering kan de tarievenlijst onder het kopje ‘vergoeding en tarieven’ ingezien worden.

Declaraties

Indien een bezoek aan de diëtist niet wordt vergoed door de verzekeraar, dan is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de facturatiedatum overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van Diëtistenpraktijk Igía.

Betaling en incasso

De diëtist is bij wanbetaling (uitblijven van betaling binnen 14 dagen na facturatiedatum) gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daar mee te belasten. Er zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een tweede betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten en bij een derde betalingsherinnering met € 10,00.

Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Verschuldigdheid

Bij verschil van mening over de te betalen diensten zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

Klachten

Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn te Amersfoort.